Regulamin

Niniejszy regulamin "Smart Loundry" został stworzony w celu ustalenia reguł i warunków korzystania oraz zakresu praw i odpowiedzialności Operatora systemu działającego na rzecz i w imieniu Właściciela systemu Politechniki Wrocławskiej.

Operatorem systemu jest Paweł Kawaliło (ul. Krzywoustego 89/5, 51-166 Wrocław NIP: 8862653106 REGON: 022014924).

§ 1 Definicje

 1. Operator - oznacza firmę "Paweł Kawaliło" (ul. Krzywoustego 89/5, 51-166 Wrocław NIP: 8862653106 REGON: 022014924)
 2. Użytkownik - oznacza osobę fizyczną, na rzecz której zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi
 3. System - oznacza stronę www oraz fizyczne urządzenia pralnicze
 4. Konto użytkownika - oznacza indywidualny dla każdego Użytkownika panel, uruchomiony na jego rzecz przez Operatora, po dokonaniu przez Użytkownika Rejestracji
 5. Regulamin - oznacza niniejszy regulamin 
 6. Rejestracja - oznacza czynność faktyczną dokonaną w sposób określony w Regulaminie, wymaganą dla korzystania przez Użytkownika ze wszystkich funkcjonalności systemu

§ 2 Regulamin

 1. Do korzystania z pralni upoważnieni są zarejestrowani na portalu PRALNIE.ORG Użytkownicy posiadający aktualną promesę zakwaterowania w Domu Studenckim Politechniki Wrocławskiej.
 2. Warunkiem korzystania z Systemu jest podanie przez Użytkownika przy Rejestracji wymaganych danych osobowych w celu założenia indywidualnego Konta użytkownika oraz akceptacja warunków określonych w niniejszym regulaminie.
 3. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Systemu jest firma Paweł Kawaliło NIP:8862653106. Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych oraz otrzymywanie materiałów informacyjnych (e-mailing) "Smart Loundry". Operator "Smart Loundry" zapewnia że dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie na potrzeby działania Smart Loundry.
 4. Operator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których przetwarzane przez niego dane osobowe dotyczą, a w szczególności jest odpowiedzialny i zapewnia, że zbierane przez niego dane są: (1) przetwarzane zgodnie z prawem; (2) zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; (3) merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane; (4) przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania oraz (5) przetwarzane  w  sposób  zapewniający  odpowiednie  bezpieczeństwo  danych  osobowych,  w  tym  ochronę  przed niedozwolonym  lub  niezgodnym  z  prawem  przetwarzaniem  oraz  przypadkową  utratą,  zniszczeniem  lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych.
 5. Operator "Smart Loundry" umożliwia korzystanie z pralni, na warunkach określonych w Regulaminie.
 6. Użytkownik zobowiązuje się przestrzegać warunki Regulaminu.
 7. Użytkownik może korzystać z dowolnej liczby urządzeń w swoim Domu Studenckim.
 8. Z pralni można korzystać przez całą dobę.
 9. Niedozwolone jest użytkowanie pralek oraz suszarek niezgodnie z ich przeznaczeniem.
 10. W przypadku blokady urządzeń na okres dłuższy niż 24 godziny operator trwale usunie z urządzeń pozostawione pranie.
 11. Operator zastrzega sobie prawo wylogowania użytkownika bez jego wiedzy.
 12. Pierwsza godzina prania lub suszenia kosztuje 4.20 zł, każda następna minuta kosztuje 8 groszy.
 13. Płatności za korzystanie z usług pralni można dokonywać za pośrednictwem przelewów internetowych oraz kart płatniczych.
 14. W przypadku zauważenia aktów wandalizmu lub kradzieży Użytkownik ma obowiązek powiadomić o tym Operatora i Kierownika Domu Studenckiego.
 15. Użytkownik zobowiązuje się pozostawić pomieszczenie pralni w porządku i czystości.
 16. Korzystanie z Systemu "Smart Loundry" może się odbywać wyłącznie w celach niekomercyjnych i wyłącznie dla użytku osobistego Użytkownika.
 17. Opłaty na poczet prania lub suszenia nie podlegają zwrotowi
 18. Użytkownik może zgłosić reklamację w terminie tygodnia od daty zdarzenia, będącego przyczyną reklamacji, pod rygorem utraty uprawnień z tego tytułu za pośrednictwem strony internetowej www.pralnie.org.
 19. Zgłoszona reklamacja powinna być rozpatrzona w ciągu dwóch tygodni od daty jej wniesienia.
 20. Operator "Smart Loundry" zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego Regulaminu. Informacja o zmianach do niniejszego regulaminu przesyłana będzie na adres e-mail podany w czasie rejestracji. Brak pisemnej informacji o braku akceptacji zmiany regulaminu przesłanej do "Smart Loundry" w terminie 14 dni od dnia jej wysłania do Użytkownika oznacza akceptację wprowadzonych zmian w Regulaminie przez Użytkownika.
 21. Operator "Smart Loundry" nie ponosi żadnej odpowiedzialności za skutki wszystkich zdarzeń wynikających z naruszenia przez Użytkownika obowiązującego prawa przy korzystaniu z Systemu i urządzeń "Smart Loundry", zaś skutki te obciążają wyłącznie Użytkownika.
 22. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa w szczególności Kodeks Cywilny.
 23. Operatorem Systemu Smart Laundry oraz portalu www.pralnie.org jest Paweł Kawaliło (ul. Krzywoustego 89/5, 51-166 Wrocław NIP: 8862653106 REGON: 022014924). Niezbędne dane osobowe są przetwarzane w celu prawidłowej realizacji usług systemu.
 24. Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego Przelewy24.