Regulamin

Niniejszy regulamin "Smart Loundry" został stworzony w celu ustalenia reguł i warunków korzystania oraz zakresu praw i odpowiedzialności Operatora systemu działającego na rzecz i w imieniu Właściciela systemu Politechniki Wrocławskiej.

 1. Do korzystania z pralni upoważnieni są zarejestrowani na portalu PRALNIE.ORG studenci Politechniki Wrocławskiej posiadający aktualną promesę zakwaterowania w Domu Studenckim Politechniki Wrocławskiej.
 2. Warunkiem korzystania z usług pralni jest podanie przez Użytkownika przy rejestracji wymaganych danych osobowych oraz akceptacja warunków określonych w niniejszym regulaminie.
 3. Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych oraz otrzymywanie materiałów informacyjnych (e-mailing) "Smart Loundry". Operator "Smart Loundry" zapewnia że dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie na potrzeby działania Smart Loundry.
 4. Operator "Smart Loundry" umożliwia korzystanie z pralni, na warunkach określonych w Regulaminie.
 5. Użytkownik zobowiązuje się przestrzegać warunki Regulaminu.
 6. Każdy student może korzystać z dowolnej liczby urządzeń w swoim Domu Studenckim.
 7. Z pralni można korzystać przez całą dobę.
 8. Niedozwolone jest użytkowanie pralek oraz suszarek niezgodnie z ich przeznaczeniem.
 9. W przypadku blokady urządzeń na okres dłuższy niż 24 godziny operator trwale usunie z urządzeń pozostawione pranie.
 10. Operator zastrzega sobie prawo wylogowania użytkownika bez jego wiedzy.
 11. Pierwsza godzina prania lub suszenia kosztuje 4.20 zł, każda następna minuta kosztuje 8 groszy.
 12. Płatności za korzystanie z usług pralni można dokonywać za pośrednictwem przelewów internetowych oraz kart płatniczych.
 13. W przypadku zauważenia aktów wandalizmu lub kradzieży Użytkownik ma obowiązek powiadomić o tym Smart Loundry i Kierownika Domu Studenckiego.
 14. Użytkownik zobowiązuje się pozostawić pomieszczenie pralni w porządku i czystości.
 15. Korzystanie z Systemu "Smart Loundry" może się odbywać wyłącznie w celach niekomercyjnych i wyłącznie dla użytku osobistego Użytkownika.
 16. Opłaty na poczet prania lub suszenia nie podlegają zwrotowi
 17. Użytkownik może zgłosić reklamację w terminie tygodnia od daty zdarzenia, będącego przyczyną reklamacji, pod rygorem utraty uprawnień z tego tytułu za pośrednictwem strony internetowej www.pralnie.org.
 18. Zgłoszona reklamacja powinna być rozpatrzona w ciągu dwóch tygodni od daty jej wniesienia.
 19. Operator "Smart Loundry" zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego Regulaminu. Informacja o zmianach do niniejszego regulaminu przesyłana będzie na adres e-mail podany w czasie rejestracji. Brak pisemnej informacji o braku akceptacji zmiany regulaminu przesłanej do "Smart Loundry" w terminie 14 dni od dnia jej wysłania do Użytkownika oznacza akceptację wprowadzonych zmian w Regulaminie przez Użytkownika.
 20. Operator "Smart Loundry" nie ponosi żadnej odpowiedzialności za skutki wszystkich zdarzeń wynikających z naruszenia przez Użytkownika obowiązującego prawa przy korzystaniu z systemu i urządzeń "Smart Loundry", zaś skutki te obciążają wyłącznie Użytkownika.
 21. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa w szczególności Kodeks Cywilny.
 22. Administratorem system Smart Laundry oraz portalu www.pralnie.org jest Smart Laundry S.C. Grzegorz Hapel, Jagoda Biduś (ul.Zamkowa 14, 55-040 Ślęza NIP: 8961545704 REGON: 362819490) oraz Paweł Kawaliło (ul. Krzywoustego 89/5, 51-166 Wrocław NIP: 8862653106 REGON: 022014924). Niezbędne dane osobowe są przetwarzane w celu prawidłowej realizacji usług systemu.
 23. Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego Dotpay.